Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Scriptdesk, gevestigd aan De Wittenkade 75, 1052 AE Amsterdam, en geregistreerd bij de KvK onder nummer 56982615. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van de website van Scriptdesk en gebruikers die zich via de website aanmelden voor specifieke events van Scriptdesk, en in dat kader (persoons)gegevens aan Scriptdesk verstrekken.

In deze privacyverklaring lees je hoe Scriptdesk omgaat met je persoonsgegevens.

Vragen of klachten?

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring vragen over de wijze waarop Scriptdesk omgaat met persoonsgegevens, wil je gebruik maken van de in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de AVG, of wil je een klacht indienen over het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je een e-mail sturen naar info@Scriptdesk.nl. Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht, dan kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt Scriptdesk?

Aanmelding event, scriptcoaching en scriptspreekuren

Scriptdesk geeft je de mogelijkheid om je via de website aan te melden voor events van Scriptdesk (zoals Writersrooms en Feedback Labs), scriptcoaching en scriptspreekuren. Indien je je via de website van Scriptdesk aanmeldt voor een event verwerkt Scriptdesk de volgende persoonsgegevens:

  • Je naam en e-mailadres;
  • Je CV;
  • Andere door jou aangeleverde documenten die voor de betreffende dienst of het event nodig zijn.

Voor het uitvoeren van de dienst kan Scriptdesk je om nadere contactgegevens vragen, zoals adres en telefoonnummer.

Contact

Indien je contact met Scriptdesk opneemt via de website (bijvoorbeeld via het formulier voor een Writersroom of Feedback Lab) of op andere wijze, verwerkt Scriptdesk de gegevens die je daarbij verstrekt, zoals je naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer en de reden waarom je contact met Scriptdesk zoekt.

Analyse Websitebezoekers

Scriptdesk verwerkt analytische gegevens over de computer van bezoekers van de website, via cookies van Google Analytics, die worden geplaatst als je de website bezoekt. Scriptdesk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor welke doeleinden verwerkt Scriptdesk persoonsgegevens?

Aanmelding event, scriptcoaching, scriptspreekuren

Als je je aanmeldt voor een event, scriptcoaching of scriptspreekuur, beoordelen we je aanmelding. Indien je wordt geselecteerd, gebruiken we je gegevens voor de verdere uitvoering van het event. Indien het niet komt tot een samenwerking of dienstverlening, krijg je hiervan bericht. Vervolgens verwijderen we je gegevens of we vragen je om toestemming om je gegevens op te nemen in ons bestand, met het oog op een specifiek doel, zoals een volgend event. In het geval van scriptcoaching bewaren we verschillende scriptversies gedurende het coachingstraject. Zowel van scriptspreekuren als coachingstrajecen bewaren we feedbackrapporten en notities over het project, zodat we daar op terug kunnen vallen als een schrijver later nog eens terugkomt. Wij verwerken deze gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van Scriptdesk (het uitvoeren van onze dienstverlening) en die van de schrijvers (het ontwikkelen van zichzelf of hun werk).

Contact

De contactgegevens die je aan Scriptdesk verstrekt door contact met Scriptdesk op te nemen via de website of op andere wijze, gebruikt Scriptdesk om contact met je op te nemen en te houden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het uitvoeren van onze dienstverlening of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een coachingsovereenkomst.

Analyse Websitebezoekers

De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website. Bijvoorbeeld zodat Scriptdesk kan zien welke pagina’s door gebruikers het meest worden bezocht. De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang bewaart Scriptdesk je persoonsgegevens?

Events, scriptcoaching en scriptspreekuren

Scriptdesk bewaart gevens zolang en voor zover het belang van Scriptdesk of de schrijver daarmee gediend is, met een maximum van vijf jaar. Indien je zelf je gegevens wilt laten verwijderen kun je ons een e-mail sturen, waarna we je gegevens direct verwijderen.

Contact

Scriptdesk bewaart je contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij je Scriptdesk eerder verzoekt deze persoonsgegevens te verwijderen.

Analyse Websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard. Dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie deelt Scriptdesk je gegevens?

Als je je aanmeldt voor een event, zoals een Writersroom of Feedback Lab, worden je gegevens gedeeld met andere deelnemers, voor zover dat nodig is voor het uitwisselen van feedback.

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld worden door Google verwerkt. Met Google heeft Scriptdesk een verwerkersovereenkomst gesloten.

Scriptdesk verstrekt je gegevens verder niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt. Wanneer Scriptdesk meent dat een schrijver of project interessant zou kunnen zijn voor een opdrachtgever – al dan niet via Scriptbank – wordt altijd eerst contact opgenomen met de schrijver. Deze kan dan toestemming geven aan Scriptdesk, zich zelf aanmelden bij Scriptbank of bij de opdrachtgever.

Hoe beveiligt Scriptdesk je gegevens?

Scriptdesk heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo hanteert Scriptdesk firewalls, wachtwoorden voor toegang, en beperkt toegang tot de database tot daartoe gerechtigde personen

Wat zijn je rechten?

Je hebt de volgende rechten:

  • Het recht op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan;
  • Als je persoonsgegevens zijn verwerkt op grond van jouw toestemming: het recht op deze toestemming weer in te trekken;
  • Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
  • In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen? Stuur dan een e-mail naar info@scriptdesk.nl .

Wijzigingen

Indien er iets wijzigt aan de verwerking van persoonsgegevens door Scriptdesk of in de toepasselijke wet- en regelgeving, zal Scriptdesk deze privacyverklaring aanpassen. Als deze wijziging ingrijpend is zal Scriptdesk je daarvan op de hoogte stellen.

Januari 2023

AdminEdit Page