Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Deze website (‘de site’) hoort bij de door Scriptdesk Amsterdam (‘Scriptdesk’) geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de site en haar onderdelen door bezoekers.

Toegang
Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat je als gebruiker met deze voorwaarden instemt. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze voorwaarden. Gebruikers die niet instemmen met deze voorwaarden kan de toegang tot (onderdelen van) de site worden ontzegd. Scriptdesk geeft geen enkele garantie voor het foutloos en continue functioneren van deze site. Scriptdesk streeft er naar de site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates. Scriptdesk heeft te allen tijde het recht de exploitatie van de site te beëindigen of aan anderen over te dragen.

Gebruik
Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen met name andere gebruikers niet hinderen of schade toebrengen. Het is niet toegestaan virussen of schadelijke programmatuur via deze site te verspreiden of anderszins beschikbaar te stellen.

Informatie op de site
Scriptdesk spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Scriptdesk is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Scriptdesk geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Hoe Scriptdesk persoonsgegevens verwerkt die via de site aan Scriptdesk wordt gegeven is te lezen bij Privacyverklaring. Alle aanbiedingen en offertes op de site zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de aanbieding of offerte anders staat vermeld.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Scriptdesk of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Scriptdesk toesturen of op de site achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Scriptdesk en vrijwaren Scriptdesk derhalve van aanspraken van derden. Scriptdesk is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Scriptdesk worden verveelvoudigd. De inhoud van deze site is alleen bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Scriptdesk vereist. Mocht Scriptdesk op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de site dan heeft Scriptdesk het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Aansprakelijkheid
Scriptdesk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Scriptdesk. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van Scriptdesk te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van directe schade.

Privacy
Voor Scriptdesk is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Scriptdesk volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het is mogelijk dat voor het gebruik van onderdelen van deze site Scriptdesk bepaalde gegevens van gebruikers zal vastleggen in een bestand. Indien en voor zover hiervan sprake is, zal dit plaatsvinden onder de voorwaarde die zijn beschreven in de Privacyverklaring.

Alle pagina’s op deze site:
Copyright © Scriptdesk Amsterdam – 2024

AdminEdit Page